Монтажни дрвени куќи- брз и економичен начин до современ дом!

 

Монтажните дрвени куќи веќе одамна се многу популарни во светот, и не само за викендички, или за на планина, туку  како трајни објекти за постојано живеење во урбаните градски средини. Не е случајно што во Германија последниве пет години е забележан пораст од  над 20% на изведбата на овој тип на објектиОвие објекти се категоризирани како високо енергетски, еколошки и се според ЕУ препораките за тип на домови кои не загадуваат. Дури се оди до таму што овој тренд се поистоветува со трендот на раст на хибридните автомобили, како нешто што е дел од нашата блиска иднина

Во нашата земја можеби со помал обем, но последниве години исто така можат да се забележат модерни монтажни дрвени куќи, објекти со дрвени фасади, репрезентативни објекти каде дрвото како градежен материјал има широка примена. Тоа се најчесто новоградби или реновирани објекти, на кои дрвото “има дава нова димензија и топлина”, ги прави модерни, економични и еколошки, објекти кои се на долг рок исплатливи за одржување.

Покрај бројните функционалности кои ги обезбедува дрвото како материјал, еден од главните аргументи зошто треба дрвените монтажни куќи сериозно да се земат во предвид кога сакаме да градиме,  е брзината на нивна изведба и многу пониските крајни трошоци. 

Денешните дрвени монтажни куќи се современи, економични при експлатација, еколошки објекти кои можат да одолеат на ветер, на пожар, а поради својата еластичност гарантираат постојаност дури и при силни земјотреси и движење на земјиштето. Истите се создаваат така што прво се изработуваат составните делови (дрвените панели), кои потоа се пренесуваат до местото каде се гради куќата, и се спојуваат на лице место.  Целиот процес трае неколку дена. Благодарение на новите технологии и високо квалитетни материјали кои се употребуваат, нивниот квалитет постојано се подобрува. Имаат одлични изолациони и естетски карактеристики, што е причина монтажните куќи полека но сигурно, се повеќе да ги истиснуваат традиционално градените куќи, велат од компанија Гео-Инг  

Токму во Гео-Инг благодарение на германската технологија за обработка на дрво, со примена на модерни компјутерски програми за конструирање на производите и експертизата на вработените во работата со дрво, се креираат трајни објекти кои го облагородуваат просторот, објекти кои се долговечни.  

Во продолжение одговори на неколку најчесто поставувани прашања поврзани со дрвените објекти.

1. Цена  – Монтажните куќи се поефтини во однос на  традиционално изработени куќи, од повеќе причини:

Потребно е многу помалку време за изградба. Префабрикуваните делови се изработуваат во затворени погони по строго опрделени услови, каде загубите на материјали се сведени на минимум, а процесот на производтсво не зависи ниту од временските услови. Сето тоа придонесува до помалку губење на време и материјали при изградбата.

Поголема ефикасност на производниот процес. Благодарение на новите технологии  и сериското производство, процесот на изведба е многу пократок, поорганизиран и систематичен. Не се губи време како кај традиционалната изведба, еден мајстор да заврши па друг да почне со работа.

Енергетско ефикасни објекти кои имаат одлична изолација. Во зидовите се вградуваат најсовремени изолациони материјали, кои постојано се усовршуваат и  имаат се подобри карактеристики , посебно на крововите и таваните. Се употребува квалитетна столарија со дупли стаклени панели исполнети и со инертен гас. Објектите се еколошки.

Подобро се управува со отпадот и вишокот на материјал, кој во фабричките хали повторно се користи, на пример гредите кои останале можат да се претворат во иверки, и да се употребат во зидовите.

2. Монтажните куќи можат да се надградуваат

Производителите на монтажни куќи нудат изведба на семејни објекти со различна димензија и катност, со помал или поголем број на простории. Овие куќи можат да се надградуваат доколку на почеток на инвестицијата се нема доволно средства за поголем објект, па едно семејство може да се реши за помал простор, кој подоцна може да се прошири со нови модули.  

3. Брзината на изградбата  

Изградбата на монтажните куќи  може да се подели на следниве фази:

  • планирање и договарање. Прво треба да се најде плац кој ги има сите потребни инсталации (вода, струја, канализација) и пристапен пат. Потоа се бараат потребните градежни дозволи. Со производителот се договара видот на монтажната куќа, големината, изгледот, материјалите кои ќе се вградат.  
  • Производство. Кога се дефонирани плановите и нацртите, се почнува со производство на составните делови (зидови,меѓукатна, кровна конструкција, тремови), кое може да трае од неколку недели до месец/два, зависно од големината на куќата .  
  • Конструкција и монтажа  

Составните префабрикувани  делови/зидови се транспортираат до плацот и се составуваат/монтираат на лице место, начесто со помош на авто дигалка.

А возможен е и уште еден метод на монтажа, кога сите предходно поединечно скроените дрвени елементи(греди) се носат до плацот,и тука се спојуваат во панели, на самата бетонска плоча од објектот. Тоа се  применува најчесто кога нема добар пристап за тешка механизација.

4. Како се прават монтажните куќи?

На два начина:

1. Префабрикуваните профили се изработуваат во фабрика, а се монтираат на плацот.

2. Целата куќа се изведува во погон, па потоа со шлепер се носи до плацот.  

Монтажните куки се прават од модерни материјали, кои имаат поголема изолациона моќ, така да потрошувачката на енергија во овие објекти е многу мала. Главни материјали за изградба се дрво и дрвени панели  (термички третирано и заштитени со средства против инсекти) , гипсени и ОСБ плочи, стаклена и камена волна, фолии, траки за дихтување и друго.

 Како се прават зидовите. На дрвени греди се поставуваат дрвени панели или ОСБ плочи, меѓу нив се ставаат стаклена и минерална волна, а потоа фолиите и  гипс картонските плочи. Од надворешната страна се  става стиропор, пластичен малтер или друг материјал кој има добри изолациони својства.  Истовремено во внатрешноста на зидовите се поставуваат ребрасти црева за електрични и телефонски инсталации,како и цефки за водовод и канализација. Зидовите и елементите се носат до плацот и се монтираат на финалните темели. темелите можат да бидат класични со плоча, кои треба да бидат секако со прописна длабочина.

Готовите зидови се поставуваат на темелите, и се поврзуваат со метални анкери. Потоа се става кров, исто така од префабрикувани материјали  и греди. Измеѓу гредите се  става изолација најчесто од минерална волна . Сите елементи се покриваат со фолии. Од надворешната страна се поставуваат и олуци.

Плафонот се прави од гипсена плоча, додека конструкцијата е од алуминиумски ЦД или дрвени профили, на кои се поставува термоизолација од стаклена волна. фасадата  е по желба на купувачот, и може да биде од дрвени панели, фасадна цигла, демит фасада, или слично.  Потоа се преминува кон внатрешно уредување. Изведба на санитарни чворови, канализациона и водоводна инсталација, електро и телефонска инсталација.

Целиот процес е краток, а се добива функционален и долготраен објект по највисоки стандарди за домување,  со главна предност -економичност при експлоатацијата.  Значи се трошат многу помалку средства за греење и ладење на овие куќи во однос на класичните градби.  

Предностите и бенефитите се многу. Информирајте се во Гео-Инг.

Translate »